Lai lietotu SIA "LUXAR", reģistrācijas nr. 40103576253 un adrese: Zemgaļu iela 8, Rīga, LV-1006, tālr: +371 27830830, e-mail: info@luxar.lv (turpmāk– Pārdevējs) interneta veikalu vietnē www.luxar.lv un/vai veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto Pārdevēja piedāvātos Interneta veikala noteikumus (turpmāk – Noteikumi):

1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA "LUXAR" (Turpmāk- Pārdevējs) pārdod preces, kas izvietotas Pārdevēja interneta veikala vietnē www.luxar.lv (turpmāk- Preces).

1.2. Noteikumi ir spēkā attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas saistībā ar Preču pirkšanu no Interneta veikala rodas starp Pircēju (turpmāk- Pircējs) un interneta adresē www.luxar.lv esošās iepirkuma vides (turpmāk- Interneta veikala) īpašnieku- Pārdevēju. Tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties Preces no interneta veikala, papildus šiem noteikumiem regulē arī Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

1.3. Pārdevējam ir tiesības grozīt Interneta veikala lietošanas noteikumus vai preču un pakalpojumu cenas. Par izmaiņām Pārdevējs informē Pircēju interneta vietnē www.luxar.lv Darījumam tiek piemēroti darījuma notikšanas brīdī spēkā esošie noteikumi un cenas.

1.4. Pārdevējs patur tiesības jebkura iemesla dēļ un jebkurā laikā atteikt Preču pārdošanu ikvienam.

1.5. Pārdevēja dati:

SIA "LUXAR"
Zemgaļu iela 8, Rīga, LV-1006
Reģ. Nr. 40103576253
Tālr.: (+371) 27830830
E-pasts: info@luxar.lv

2. Pasūtījuma veikšana un saņemšana

2.1. Pircējs, veicot pasūtījumu Interneta veikalā, apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu un tas atbilst Pircēja izvirzītajām tehniskajām prasībām un vajadzībām.

2.2. Pircējs apņemas pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā pasūtījums var tikt nenodrošināts.

3. Cena un norēķinu kārtība.

3.1. Preču un pakalpojumu cenas Interneta veikalā ir norādītas ar nodokļiem, t.sk. pievienotās vērtības nodokli 21%. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši Interneta veikala piegādes maksām.

3.2. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt spēkā esošās cenas apmaksai.

3.4. Par pasūtījumu iespējams norēķināties izmantojot Latvijas Republikas komercbanku banku linkus- Swedbank, Citadele, SEB, Luminor un bankas norēķinu karti (Visa, MasterCard, Maestro).

3.5. Maksājums tiek veikts ārpus Interneta veikala vides, pakalpojuma nodrošinātāja Paysera drošā maksājumu vidē.

3.6. Pārdevējam nav piekļuves Pircēja bankas datiem un kredītkartes datiem.

4. Preces

4.1. Gadījumā, ja pasūtītā Prece neatrodas Pārdevēja noliktavā un nav pieejama ražotāja EU noliktavā, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai informētu Pircēju par iespējamo Preces piegādes laiku un tālāko rīcību.

4.2. Ja Interneta veikals nevar izpildīt doto pasūtījumu, Pircējam tiek atgriezta visa pirkuma summa.

4.3. Interneta veikalā izvietotajām Preču fotogrāfijām ir ilustratīva nozīme un tās var atšķirties no Preces reālā izskata.

5. Preces pasūtīšana

5.1. Lai veiktu preces pirkumu, Pircējs, kas ir reģistrējies Interneta veikalā un piekritis šiem Noteikumiem, Interneta veikalā izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Pievienot pirkumu grozam”.

5.2. Pasūtījuma noformēšanai Pircējam jāveic sekojošas darbības:

5.2.1 Jāizvēlas prece vai preces, pievienojot to „Iepirkumu grozam”.

5.2.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest taustiņu „Apmaksai”. Pircējs tiek novirzīts tālāk uz pasūtījuma noformēšanas lappusi.

5.2.3. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Pircējs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu "Apstiprinu un apmaksāšu". Pēc šīs darbības pasūtījums tiek izvietots pie Pārdevēja.

5.2.4. Ja Pircējs samaksu par Preci veic izmantojot internetbankas linku un apstiprina maksājumu, tad pabeidzot apmaksu Pircējam ir jānospiež taustiņš "Atpakaļ pie tirgotāja".

5.2.5. Pēc Preces apmaksas Interneta veikals nosūta pasūtījuma apstiprinājumu, kas saur unikālu pasūtījuma referenci uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

5.3. Pircējs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums var netikt netiek nodrošināts.

5.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušas Pircēja iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

5.5. Pārdevējam ir tiesības atteikt pasūtījuma izpildi, ja rodas šaubas par Pircēja iesniegto datu pareizību, kā arī - vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.

6.  Piegāde

6.1. Piegādes laiks ir atkarīgs no preces pieejamības noliktavā un pircēja izvēlētā piegādes pakalpojuma, taču orientējoši tas var būt no 1-5 darba dienām pēc pasūtījuma apstrādes līdz 15 darba dienām.

6.2. Ja norādītajā adresē neviens nevarēs pieņemt piegādi, sūtījums tiks atgriezs kurjera tuvākajā vietējā depo. Pircēja adresē tiks atstāta karte ar informāciju, lai vienotos par pasūtījuma atkārtotu piegādi. Pircējam ir pienākums parakstīties par visām kurjera piegādātajām precēm. Pircējs drīkst nepieņemt piegādi, ja prece (-es) ierašanās brīdī šķiet bojāta. Lūdzu skatiet papildinformāciju par bojātām precēm, garantijām un mūsu atgriešanas politiku.

6.3. Pircējam pirms pasūtījuma noformēšanas ir pienākums pārbaudīt iesniedzamo kontaktdatu pareizību, lai izvairītos no kavējumiem un neskaidrībām Preču piegādes laikā. Pārdevējs neatbild par kavējumiem un neskaidrībām Preču piegādē, ja kavējuma vai neskaidrību iemesls ir Pircēja pasūtījuma noformēšanas gaitā sniegto datu neprecizitāte vai nepareizība.

7. Pasūtījuma atgriešana un apmaiņa

7.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma piegādes brīža izmantot atteikuma tiesības, aizpildot Preču atgriešanas veidlapu un iesniedzot RMA kā apstiprinājumu par atteikšanos no Pasūtījuma. Lūdzu skatiet papildus informāciju par bojātām precēm, garantijām un mūsu atgriešanas politiku.

7.2. Apmaināmā vai atgrieztā Prece jāatgriež tādā pašā izskatā un saturā, kādā tā tika saņemta. Produktam ir jābūt neskartam, tam jāsatur visas autentiskās etiķetes, marķējumi un aizsargiepakojumi. Lietotas, bojātas preces, kas zaudējušas savu komerciālo izskatu, netiks pieņemtas.

7.3. Preces apmaiņas gadījumā, Interneta veikals pēc apmaināmās Preces saņemšanas nosūta Pircējam jauno Preci. Ar apmaiņu saistītās transportēšanas izmaksas sedz Pircējs. Preci var apmainīt tikai pret tā paša ražotāja citu modeli ar līdzvērtību vērtību.

7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar Preces atgriešanu Pārdevējam, sedz Pircējs.

7.5. Pārdevējs atgriež Pircējam pirkuma summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas. Pirkuma summa tiek atgriezta uz to pašu norēķinu kontu, no kura Pircējs par atgriežāmo pasūtījumu samaksāja.

7.6. Pasūtījuma atgriešanas gadījumā, Pārdevējs atgriež Pircējam visu saņemto naudas summu, izņemot pasūtījuma piegādes izmaksas, kuras Pircējs bija apmaksājis veicot pasūtījumu. Gadījumā, ja pasūtījums tiek atgriezts tikai daļēji, piegādes izmaksas netiek atlīdzinātas.

8. Pretenziju iesniegšanas kārtība

8.1. Attiecībā uz pārdotām Precēm ir spēkā Saistību Tiesību Likuma 218.panta 2.daļā noteiktais pretenziju iesniegšanas termiņš.

8.2. Preces defekta gadījumā Pircējs apņemas par to paziņot Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba laikā no defekta atklāšanas, sūtot Preces sērijas numuru, precīzu defektu aprakstu un pirkumu apliecinošu dokumentu uz e-pasta adresi info@luxar.lv. Atklājot Precei defektus, Pircējs nekavējoties pārtrauc Preces lietošanu.

8.3. Visas pretenzijas tiek izskatītas un Pārdevējs ar Pircēju sazinās pie pirmās iespējas, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

8.4. Pircējam ir tiesības prasīt no Pārdevēja līguma izbeigšanu un prasīt naudu par Preci atpakaļ, ja Pārdevējam nav iespējams defektēto Preci saremontēt vai aizstāt ar līdzvērtīgu, Pārdevējs nav preces defektus novērsis saprātīga laika robežās, kas Pircējam ir radījis papildus neērtības.

8.5. Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kurus izraisījusi pasūtīto Preču lietošana neatbilstoši to mērķim, kā arī par kavējumu piegādē, ja to ir nodrošinājusi trešās puses loģistikas kompānija.

9. Atbildība

9.1. Pārdevējs un Pircējs atbild par šo lietošanas noteikumu neievērošanas rezultātā otrai pusei nodarītiem zaudējumiem Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

9.2. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kurus izraisījusi pasūtīto Preču lietošana neatbilstoši to mērķim, bojājumiem, kas radušies no viņa iegādāto produktu pārdošanas, uzstādīšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā. Pārdevējs ir atbildīgs tikai par preču monetāro vērtību.

9.3. Pādevējs nav atbildīgs par kavējumu piegādē, ja to ir nodrošinājusi trešās puses loģistikas kompānija.

9.4. Pircējs apņemas izmantot Interneta veikala pakalpojumus tikai mērķiem, kas atbilst likumiem un labām paražām.

10. Personas datu aizsardzība

10.1. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Pārdevēja interneta veikalā var tikt izmantotas sīkdatnes.

10.2. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, t.sk., nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības, ja Pircējs par pirkumu norēķinās ar Dalīto maksājumu.

10.3. Pārdevējam ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs.

10.4. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus.

10.5. Pārdevēja rīcībā nonākušie personas dati tiek ierakstīti Pircēju reģistrā un tos izmanto pārdošanas pakalpojuma sniegšanai un preču piedāvāšanai Pircējam.

10.6. Pārdevējs saglabā Pircēja kontaktinformāciju, kuru Pircējs pirkumu veikšanas gaitā ievadīja, kā arī informāciju par Pircēja veiktajiem pirkumiem. Šī informācija uzskatāma par konfidenciālu un tiek apstrādāta saskaņā ar personas datu aizsardzības likumu. Preču nosūtīšanai Pircējam nepieciešamie personas dati tiek nosūtīti kurjeru pakalpojumus sniedzošajam uzņēmumam.

10.7. Reģistrējoties vai veicot pirkumus Interneta veikalā Pircējs piekrīt saņemt Pārdevēja komerciālus paziņojumus uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Lai atteiktos no komerciālu paziņojumu saņemšanas, Pircējs var izmantot attiecīgo saiti Interneta veikala vietnē.

10.8. Datu sakari starp Pircēju un bankām un karšu maksājumu centru ir kriptēti, kas nodrošina Pircēja personas datu un bankas datu drošību.

10.9. Maksājums tiek veikts ārpus Interneta veikala vides, attiecīgas bankas vai pakalpojuma nodrošinātāja drošā maksājumu vidē. Interneta veikalam nav piekļuves Pircēja bankas datiem vai kredītkartes datiem.

11. Lietošanas noteikumi un to grozīšana

11.1. Reģistrējoties vai iepērkoties Interneta veikalā, Pircējs piekrīt Interneta veikala lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.

11.2. Pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Pircēju stājas spēkā ar brīdi, kad pirkuma summa ienāk Pārdevēja norēķinu kontā.

11.3. Pārdevējam ir tiesības grozīt Interneta veikala lietošanas noteikumus un mainīt preču cenas. Ziņas par izmaiņām tiek publiskotas Interneta veikala vidē. Darījumam tiek piemēroti darījuma brīdī spēkā esošie noteikumi un cenas.

11.4. Pārdevējam ir tiesības atteikt pasūtījuma izpildi, ja tehniskas kļūdas dēļ Interneta veikalā tikusi attēlota nepareiza Preces pārdošanas cena.

12. Pārējie noteikumi

12.1. Starp Pircēju un Pārdevēju radušās domstarpības tiek atrisinātas pārrunu ceļā. 

12.2. Ja Pārdevējs atteicies atrisināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajam risinājumam un uzskata, ka tiek pārkāptas viņa tiesības, Pircējam ir tiesības caur Patērētāju aizsardzības dienestu iesniegt sūdzību patērētāju sūdzību komisijai.

13. Klientu atbalsts

13.1. Klientu atbalsta tālrunis ir +371 27830830 un e-pasta adrese: info@luxar.lv

13.2. Informācijas apmaiņai, Puses savstarpēji sazinās, izmantojot e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru.

13.3. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa tālruni darba dienās no plkst. 9:00-17:00 vai izmantojot e-pastu info@luxar.lv vai pasta adresi jebkurā laikā. Brīvdienās un valsts svētku dienās klientu atbalsts nestrādā.